Wat zijn hoogfrequente elektromagnetische golven ?

Elektromagnetische golven worden gekenmerkt door draadloze overdracht via de lucht. Omdat deze op willekeurige plaatsen ontvangen en uitgezonden kunnen worden is het mogelijk bijv. tijdens een autorit radio te luisteren of mobiel te telefoneren. Elektromagnetische golven kent men van CB-uitzending, mobiele telefonie, van radio- en tv-uitzendingen, satellieten, draadloze afstandsbedieningen, draadloze telefoons, babyfoons, magnetrons, platte beeldschermen, enz.

De veldsterkte van hoogfrequente elektromagnetische golven wordt in Volt per meter (V/m) of Ampère per meter (A/m) uitgedrukt. Bij hoogfrequentie “mengen” zich elektrische en magnetische golven en men spreekt dan van elektromagnetische golven. De intensiteit van elektromagnetische golven, de stralingsdichtheid, wordt in microWatt per vierkante meter (μW /m2) uitgedrukt. Ze stijgt met het vermogen van de zender alsook met de verkleining van de afstand tot de zender.

Officiële grenswaarden worden aan thermische effecten gekoppeld. Concreet wordt daarbij nagegaan hoe sterk een lichaamsdeel onder invloed van elektromagnetische golven wordt opgewarmd. Dit criterium is door de industrie handig gekozen, omdat een opwarming door de meeste mensen als positief voor het lichaam en als volkomen onschadelijk wordt gezien. Ondanks deze versluiering worden de biologische gevolgen, die niet-thermisch zijn, zeer intensief onderzocht. Veranderingen in EEG, psychische stoornissen, genetische defectief, permeabiliteit van de bloed-hersen-grens, hormoonstoornissen, gezichtsstoornissen, kanker, het aantal niet-thermische effecten ten gevolge van hoogfrequente golven stijgt voortdurend.

Wanneer men met het vliegtuig reist hoort men beslist niets nieuws, wanneer een vriendelijke stewardess u erop attent maakt dat gedurende de gehele vlucht het gebruik van mobiele telefoons verboden is. De reden daarvoor wordt vaak meegedeeld. Mobiele telefoons kunnen de boordelektronica storen. Er zijn gevallen bekend waardoor een (per ongeluk) ingeschakeld mobieltje het vliegtuig aan hoogte verloor en de navigatie niet meer functioneerde; allemaal niet-thermische effecten. Ik ben zeer onder de indruk van het feit dat aan de boordelektronica van een jumbojet een zo grote waarde wordt gehecht. Wie echter beschermt onze eigen boordelektronica, die gegarandeerd aanzienlijk ingewikkelder en fijner afgestemd is dan iedere computer op deze wereld.

Herinneren wij ons: Reeds rond 1900 was bekend, dat asbest longkanker kan veroorzaken. Pas 36 jaar later wordt de daarmee verbonden asbestose als beroeps-ziekte erkend. Wanneer werd door de wetgever asbest verboden? Pas in 1996! Dit treurig hoofdstuk is velen meer dan bekend. Op grond van vergelijkingen met asbest worden ook de verzekeringsmaatschappijen voorzichtiger. Risico’s voor de gezondheid als gevolg van mobiel telefoneren worden door verzekeraars van grote mobiele telefoonbedrijven niet meer verzekerd. Daarmee wordt de druk op deze concerns vergroot. Men moet er rekening mee houden dat aanzienlijk vaker dan tot nu toe zal worden geprobeerd de risico’s van mobiele telefonie te bagatelliseren.

Wat is impulsmodulatie ? Zeer kritiek !

Er bestaan verschillende procedures om gegevens met behulp van frequenties over te dragen. Genoemd werd reeds de frequentiemodulatie (FM), die informatie door snelle veranderingen van frequentie verzendt. De radio werkt normaalgesproken op deze manier. De amplitudemodulatie wordt daardoor gekenmerkt dat de informatie door een verandering van de intensiteit – van de amplitude – wordt verzonden. Beide modulaties werken analoog, moeten vanwege hun karakter als minder kritiek worden gezien dan de bij de mobieltjes en DECT-draadloze telefoons gebruikelijke impuls-modulatie. Hierbij wordt 216 keer per seconde een datapakket verstuurd, waarin zich de spraakinformatie bevindt. Elk van deze 216 signalen is een scherpe impuls.

Tussen de impulsen bevindt zich niets – ook geen belasting – men kan zich dit als een parelketting voorstellen met veel ruimte tussen de parels. En nu de truc : de intensiteiten worden volgens een gemiddelde waarde berekend, niet volgens de maximale waarden. Wanneer wij een gemiddelde van de 216 sterke signalen (peak) berekenen en tussen de peaks is niets dan levert dit een minimale waarde, bijv. 10 μW die onder de toegestane grenswaarden ligt. Dat de peaks bij een maximale waarde een veelvoud hoger liggen (250 μW) blijft buiten beschouwing.

Niet alleen mobieltjes en GSM/UMTS masten werken met impulsmodulatie, maar ook – en dat is helaas slechts zeer weinigen bekend – DECT- draadloze telefoons. Er is toch nog een verschil : draadloze telefoons zenden niet alleen waneer men telefoneert, maar 24 uur per dag !!! Hier zijn weinig alternatieven. In dit geval is ’t het beste de draadloze telefoons uit huis te verbannen. En wanneer men ze toch moet gebruiken, dan zijn daar speciaal ontwikkelde producten voor die dit neutraliseren.

Zo’n advies kan met betrekking tot mobieltjes niet gegeven worden, omdat dit onrealistisch zou zijn. Veel mensen kunnen niet zonder gsm bij de uitoefening van hun beroep. Wie in zijn auto een handsfree-installatie met buitenantenne installeert heeft al een stap in de goede richting (reductie) gezet. Men moet zich realiseren, dat men niet alle nieuws via gsm hoeft te vernemen. Het is onbegrijpelijk dat kinderen dit doen.

De hoogfrequente straling gaat door het hoofd

Bij geschikte veiligheidsvoorzieningen gaat de hoogfrequente straling niet meer of aanzienlijk minder door het hoofd

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer