Wat is aardstraling?

Wat is Aardstraling? (geologische stoorzones)

Veroorzaken: laag frequente magnetische velden.

Onder geologische stoorzones verstaat men anomalieën (onregelmatigheden) in de oppervlaktelagen van de aardkorst. De bekendste geologische stoorzone is zonder meer de waterader, die van het aardoppervlak doorsijpelend water wegtransporteert. Verder blijken naast wateraders ook nog twee andere geologische stoorzones onze gezondheid te beïnvloeden: enerzijds de geologische breuklijn en anderzijds het globaalnet in twee verschillende vormen die elkaar ook nog kunnen kruisen en dan ontstaat doorgaans een zware verstoring. Onder een geologische breuklijn verstaat men een barst of een breuk in de bovenste aardlagen. Door verschuivingen van gesteentelagen ontstaan de sterk gepolariseerde trillingen (laag frequente magnetische velden). Op de volgende afbeelding wordt deze samenhang geïllustreerd. Het breukvlak is met rood aangegeven.
huisbreuklijn

Huis op een geologische breuklijn:
huis op geologische breuklijn

Wanneer er zich een gebouw boven zo’n breuklijn bevindt, kan zelfs in de vertrekken de belasting en het verloop van de breuklijn met behulp van onze apparatuur worden bepaald aan de hand van bepaalde basisfrequenties. Uit ervaring blijkt dat breuklijnen tot de sterkste geologische stoorzones behoren.

De derde, overal aanwezige geologische stoorzone is het globaalnet. Het loopt over het gehele aardoppervlak en kent verschillende vormen. De twee bekendste zijn het Hartmann-netwerk en het Curry-netwerk. Het is opmerkelijk dat de polariteit van deze lijnen alterneren (wisselen). Een plus-gepolariseerd kruispunt wordt omgeven door minus gepolariseerde kruispunten en omgekeerd. Op de volgende afbeelding wordt dit geïllustreerd.

Schematische voorstelling van een globaalnet (Hartman-netwerk):
hartman netwerk

De verstoringen in aardstralen waar ik momenteel naar zoek zijn :

1) Snijpunten in de netwerken
2) Holtes, breuken en scheuren
3) Wateraders

Denk niet dat we overal problemen hebben. Meestal worden we geroepen naar probleemsituaties en dan nog keuren we 2 van de 10 plaatsen goed.

© 2023 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer