Algemene verkoopvoorwaarden Bioprotection

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bioprotecton.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bioprotection zijn vrijblijvend en Bioprotection behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, echter uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bioprotection. Bioprotection is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bioprotection dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen.
3.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling voor de levering plaats te vinden.
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Betaling kan geschieden per éénmalige machtiging tot afboeken van bank- of girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bioprotection.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bioprotection bent u een bedrag van vijftig Euro (€ 50,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bioprotection haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste twintig procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bioprotection om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bioprotection gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bioprotection.
3.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Bioprotection en de verplichtingen van de consument jegens Bioprotection onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Bioprotection opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bioprotection verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bioprotection geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bioprotection garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bioprotection daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bioprotection de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product dat via de internetsite van Bioprotection is besteld en afgenomen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Bioprotection te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend door Bioprotection geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en compleet zijn en de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De retourzending dient voorzien te zijn van een origineel aankoopbewijs. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. U krijgt dan binnen dertig (30) dagen het aankoopbedrag retour.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bioprotection, dan wel tussen Bioprotection en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bioprotection, is Bioprotection niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bioprotection.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bioprotection ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bioprotection gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bioprotection kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Bioprotection schriftelijk opgave doet van een adres, is Bioprotection gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bioprotection schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Bioprotection gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bioprotection deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bioprotection in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bioprotection vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Bioprotection is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Emmen
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bioprotection.
12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13. Disclaimer
13.1 De informatie van Bioprotection, inclusief die op de website van Bioprotection, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend. Ze dienen niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts of therapeut, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Bioprotection als zodanig niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten en overige tekstuele omschrijvingen, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven. Ten aanzien van het gebruik van de informatie van Bioprotection verklaart afnemer dat dit voor eigen risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van de informatie bij de afnemer ligt.

© 2024 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer