Privacy Policy

Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F, is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bioprotection / Meridiaan, Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg v.o.f.
Business Centre MM
Hooggoorns 14
7812 AM Emmen

www.bioprotection.nl
straling@bioprotection.nl
+31 591 625006

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via straling@bioprotection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren om namelijk:
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren c.q. plaats te laten vinden
  • Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan  nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijv. voor verzendingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft h et recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar straling@bioprotection.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bioprotection / Meridiaan Praktijk voor Holistische Gezondheidszorg V.O.F neemt de  bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd blijken te zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via straling@bioprotection.nl.

© 2024 Bioprotection • BronvermeldingPrivacyverklaringAlgemene VoorwaardenDisclaimer